MEKR'S

Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ

Společnost MEKR´S s.r.o., IČO: IČO: 25939904 se sídlem Anny Letenské 34/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, (dále jen ,,MEKR´S“) v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje. Zpracování osobních údajů je MEKR´S prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,Nařízení“) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE MEKR´S ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze v tom rozsahu, který je nezbytný pro splnění účelu, pro který jsou zpracovávány. MEKR´S požaduje od subjektu údajů vždy pouze ty osobní údaje, které jsou relevantní vzhledem k účelu zpracování. Zásadu zpracování pouze relevantních osobních údajů a zásadu zpracování osobních údajů pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu MEKR´S dodržuje též v případě, že osobní údaje nebyly získány přímo od subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány s dostatečnou pečlivostí, aby nedocházelo k nepřesnostem. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který jsou zpracovány. Při zpracování osobních údajů je dbáno o jejich náležité zabezpečení a jejich ochranu zabezpečují přiměřená technická zabezpečení ve formě fyzického zabezpečení i ve formě informačních technologií a přiměřená organizační opatření.

Při prohlížení internetových stránek MEKR´S ke zpracování osobních údajů nedochází.

PRO JAKÉ ÚČELY JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁNY?

Osobní údaje jsou MEKR´S zpracovávány nejčastěji pro účely plnění smlouvy, a dále pro účely plnění právní povinnosti uložené MEKR´S. Ke zpracování osobních údajů dochází též na základě souhlasu subjektu údajů. MEKR´S může osobní údaje zpracovávat též pro účely oprávněných zájmů MEKR´S.

OD KOHO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁNY?

Osobní údaje jsou získávány především přímo od subjektů údajů, v menší míře pak od jiného subjektu jako je obchodní zástupce nebo obchodní partner. Osobní údaje jsou získávány též z veřejných rejstříků, jako je obchodní rejstřík.

JAKÁ MÁ SUBJEKT ÚDAJŮ PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Subjekt údajů má zejména následující práva:

právo svůj souhlas kdykoli odvolat,

právo osobní údaje opravit či doplnit,

právo požadovat omezení zpracování,

právo vznést námitku či stížnost,

právo požadovat přenesení údajů,

právo na přístup k osobním údajům,

právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,

právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“).

JAKÁ JE DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje jsou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, za jakým byly zpracovány. Jednotlivé archivační doby se řídí právními předpisy a interními předpisy MEKR´S (zejména směrnicí o ochraně osobních údajů). Interní předpisy mohou být subjektu údajů na jeho písemnou žádost předloženy k nahlédnutí v provozovně MEKR´S Regnerova 1101, 542 32 Úpice.

S KÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLENY?

Příjemci osobních údajů mohou být naši externí spolupracovníci, kteří poskytli dostatečné záruky zabezpečení ochrany osobních údajů.

MŮŽE DOJÍT K PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ?

K předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím nedochází.

JE MOŽNÉ ZÍSKAT KOPII ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

MEKR´S poskytne kopii zpracovaných osobních údajů na žádost subjektu údajů, jehož osobní údaje byly zpracovány. Za další požadované kopie může MEKR´S účtovat přiměřený poplatek k úhradě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace rovněž v elektronické formě, která se běžně používá. Pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Informace jsou poskytovány bez zbytečného odkladu a v každém případě ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce od přijetí žádosti.

JAK MŮŽETE MEKR´S KONTAKTOVAT VE VĚCI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

MEKR´S můžete kontaktovat poštou nebo emailem . Kontaktní údaje MEKR´S jsou následující:

 

MEKR´S s.r.o.
Anny Letenské 34/7
120 00 Praha 2
e-mail: